Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Identiteit
Artikel 2 : Toepasselijkheid
Artikel 3 : Overeenkomst
Artikel 4 : Persoonsgegevens
Artikel 5 : Aanbod
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
Artikel 7 : Verzendkosten
Artikel 8 : Levering
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 : Retour
Artikel 11 : Intellectueel eigendom
Artikel 12 : Overmacht
Artikel 13 : Schadevergoeding
Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Identiteit
Vonvintage.nl 
Spoorakkerweg 3-03
5071NC Udenhout
Telefoonnummer: +31652331508
E-mailadres: info@vonvintage.nl
KvK-nummer: 92950754
Btw-identificatienummer: 152259235B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de website van vonvintage.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Vonvintage.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Zodra de order per e-mail bevestigd wordt hebben de klant en vonvintage.nl een geldige overeenkomst. Deze elektronische bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.
3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam, adres gegevens en telefoonnummer vermelding worden in behandeling genomen.
3.3 Gereserveerde items worden maximaal 12 dagen vastgehouden. Na deze 12 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 - Persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door vonvintage.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
- In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 - Aanbod
5.1 Vonvintage.nl verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.
5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door vonvintage.nl met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. vonvintage.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal vonvintage.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.3 Vonvintage.nl verkoopt de verlichting veelal met de originele bedrading die niet altijd aan de huidige maatstaven voldoen. vonvintage.nl raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen.
5.4 Vonvintage.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.5 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft.

Artikel 6 - Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door vonvintage.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s.
6.2 Op alle aangeboden artikelen is de margeregeling van toepassing.
6.3 Bestellingen via de website kunnen contant worden betaald bij ophalen of worden betaald via een bankoverschrijving op onderstaand rekeningnummer:
Bankrekening 57.58.82.921 t.n.v. VonvintageNL. te Tilburg, onder vermelding van de artikelomschrijving/artikelcode. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door vonvintage.nl.
6.4 Het product wordt verstuurd zodra het volledige bedrag is bijgeschreven op bovenstaand rekeningnummer.
6.5 Vonvintage.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 7 - Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens TNT Post , deze staan vermeld op de website of kunnen worden aangevraagd via het contactformulier van vonvintage.nl
7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met vonvintage.nl
7.3 De klant is aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde douanekosten en/of invoerrechten.

Artikel 8 - Levering
8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met vonvintage.nl.
8.2 Vonvintage.nl levert in eerste instantie alleen binnen Europa. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.3 De artikelen worden goed en stevig verpakt in noppenfolie. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is vonvintage.nl hiervoor niet aansprakelijk.
8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd vonvintage.nl de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres op de begane grond.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan vonvintage.nl zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 - Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet binnen 14 na ontvangst gemeld worden per post of via een e-mail. Retour sturen kan binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. 
10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, geretourneerd.
10.3 Vonvintage.nl behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s , mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij vonvintage.nl of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van vonvintage.nl mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 - Schadevergoeding
13.1 Vonvintage.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
13.2 Vonvintage.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor vonvintage.nl niet te voorzien gebrek.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.